بیمارستان شهید فیاض بخش

موقعیت : تهران – ایران

مقیاس : 1:150  – ابعاد  :4 متر مربع

Scale Model of Fayazbakhsh Hospital

Location : Tehran – Iran

کارفرما : شرکت پارسازه

images

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

logo

Employer : Parsazeh Construction Co – Iran

Modelmakers: Mehransazeh Tahkim Mabna – Iran

mehransaze4525

mehransazeh76530

mehransaz4548

mehransazeh4592

mehransazeh65589

mehransazeh7654585

mehransazeh599943

mehransazeh499932

mehransazeh44454

mehransazeh5554