دکل مخابراتی تبلیغاتی شرکت کاوش کام آسیا

Telecommunication  mast

مقیاس : 1:100

کارفرما: شرکت کاوش کام آسیا

download

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

logo

Client: Kavosh Com Asia Company

Model makers: Mehransazeh Tahkim Mabna

mehransazeh50988

mehransazeh6000

mehransazeh5000