نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه

موقعیت : گناوه – بوشهر – ایران

مقیاس : 1:500  – ابعاد  :2/5 متر مربع

Scale Model of Genaveh Combined Cycle Power Plant

Location : Genaveh – Bushehr – Iran

کارفرما : گروه مپنا – ایران

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا – ایران

Employer : MAPNA Group – Iran

Modelmakers: Mehransazeh Tahkim Mabna – Iran

mehransazeh33344

mehransazeh588887

mehransazeh555432

mehransazeh5222121

mehransazeh77787

mehransazeh555332

mehransazeh63222

mehransazeh55554

mehransazeh55323

mehransazeh56000

mehransazeh6566654

mehransazeh7430003