باز طراحی و بهینه سازی نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

موقعیت : تهران –  ایران

مقیاس : 1:450  – ابعاد  :5 متر مربع

Scale Model of Damavand Combined Cycle Power Plant

Location : Tehran – Iran

کارفرما : گروه مپنا

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

Employer : MAPNA Group – Iran

Modelmakers: Mehransazeh Tahkim Mabna – Iran

mehransazeh7758494

mehransaehM_4932

mehransazeh_4925

mehransazeh_4936

mehransazeh_4942

mehransazeh_4946

mehransazeh_4954

mehransazeh_4957

mehrasazeh_4927

mehransazeh_4979

mehransazeh774_5016