نیروگاه تولید همزمان آب و برق قشم مپنا

موقعیت : جزیره قشم- ایران

مقیاس : 1:150  – ابعاد  :1 متر مربع

Scale Model of Qeshm CHP Power Plant

Location : Qeshm Island- Iran

کارفرما : گروه مپنا – ایران

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا – ایران

Employer : MAPNA Group – Iran

Modelmakers: Mehransazeh Tahkim Mabna – Iran

mehransazeh_5039

mehransazeh_5348

mehransazeh_5367

mehransazeh_5365

mehransazeh_5353

mehransazeh_5346

mehransazeh_5340

mehransazeh_5334

mehransazeh_5329

mehransazeh_5321

mehransaze_5366