مجتمع تجاری اداری پاسارگاد

موقعیت : ضلع شمالی دریاچه چیتگر- تهران – ایران

مقیاس : 1:100 و ابعاد : 12متر مربع

Passargad Commercial office

location: The north side of cheetgar lake -Tehran-Iran

کارفرما: تعاونی پاسارگاد

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

Employer : cooperative passargad

Model makers: Mehransazeh Tahkim Mabna

mehransazeh-3320325

mehransazeh43317

mehransazeh0306

mehransazeh437324

mehransazeh236345

mehranszae-3wq45

mehransazeh370

mehransazeh0338

mehransazeh_0314

ادامه مطلب