دکل مخابراتی- تبلیغاتی شرکت کاوش کام آسیا

Telecommunication- Advertising   mast

مقیاس : 1:100

کارفرما: شرکت کاوش کام آسیا

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

Employer : Kavosh Com Asia Company

Model makers: Mehransazeh Tahkim Mabna

mehransazeh6000

mehransazeh20000

mehransazeh5000

ادامه مطلب