بیمارستان شهید فیاض بخش

موقعیت : تهران – ایران

مقیاس : 1:150 و ابعاد : 4 متر مربع

Fayazbakhsh Hospital

 Location: Tehran , Iran

کارفرما: شرکت پارسازه

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

Employer : Parsazeh co

Model makers: Mehransazeh Tahkim Mabna

mehransazeh6633434587

mehransazeh65589

mehransazeh4602

mehransazeh4592

mehransaz4555

sam_4615

mehransazeh599943

 mehransazeh44454

mehransazeh5554