قو الماس خاورمیانه

موقعیت : سلمانشهر- مازندران – ایران

مقیاس : 1:150 و ابعاد : 3 متر مربع

Ghoo Middle East Diamond
abu dhabi international festival

 Location: Salmanshahr , Mazandaran , Iran

کارفرما: احد عظیم زاده

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

Employer : Ahad Azimzadeh, Managing Director

Model makers: Mehransazeh Tahkim Mabna

mehransaze3957

mehransazeh425432

mehransazeh3955

mehransazeh490

mehransazeh485

mehransazeh0022

mehransazeh235

mehransazeh364

mehransazeh295

mehransazeh503

mehransazeh456

ادامه مطلب