سد مخزنی کهیر

موقعیت : زاهدان – سیستان و بلوچستان – ایران

مقیاس: 1:700 و ابعاد : 1 متر مربع

Kahir Gravity Dam

location: ZAHEDAN, Sistan-Baluchestan – Iran

کارفرما: شرکت جهان کوثر

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

بهینه سازی :آبان ماه 1393

Employer : Jahan Kowsar Company – Iran

Model makers: Mehransazeh Tahkim Mabna – Iran

SAM_2148

SAM_2176

SAM_2185

SAM_2173

SAM_2182

SAM_2217

SAM_2235

ادامه مطلب