سد بتنی غلتکی زیردان

موقعیت : زاهدان – سیستان و بلوچستان – ایران

مقیاس : 1:500 و ابعاد : 1.2 متر مربع

Zirdan R.C.C Dam

location: ZAHEDAN, Sistan-Baluchestan –Iran

کارفرما: شرکت جهان کوثر

Employer : Jahan Kowsar Company – Iran

Model makers: Mehransazeh Tahkim Mabna – Iran

mehransazeh---co-2

mehransazeh-co234

aa

aaa