و تراک بندی راه آهن تهران – مشهد ATC

موقعیت : ایستگاه اسفراین – بیهق

مقیاس : 1:200 و ابعاد : 2 مترمربع

نمایشگاه صنایع ریلی و تجهیزات وابسته

نمایشگاه بین المللی تهران 94/2/27  لغایت 94/2/30

Islamic Republic of Iran Railways

Location : Esfarayen station to Bayhagh

کارفرما : راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

Employer : slamic Republic of Iran Railways

Modelmakers: Mehransazeh Tahkim Mabna

mehransazeh767650090

mehransazeh999890098

mehransazeh88809009

mehransazeh760009099

mehransazeh0909800

mehransazeh7776769000

mehransazeh767656511

mehransazeh77767655

Read More