ماکت شماره 2 تصفیه خانه شماره 2 تهران-کن

موقعیت : زیباشهر – تهران – ایران

مقیاس ۱:100 و ابعاد 12 متر مربع

NumberII Water and Wastewater Treatment

location:Kashani Exp – Kan – Tehran – Iran

کارفرما: شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

Employer : Water and Wastewater Treatment company

Modelmakers: Mehransazeh Tahkim Mabna

SAM_1548

SAM_1460

SAM_1546

SAM_1547

SAM_1629

SAM_1630

SAM_1635

SAM_1650

ادامه مطلب