ماکت شماره ۱ تصفیه خانه شماره ۲ تهران-کن

موقعیت : زیباشهر – تهران – ایران

مقیاس : 1:75 و ابعاد : 13 متر مربع

NumberII Water and Wastewater Treatment

location:Zibashahr – Kan – Tehran – Iran

کارفرما: شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب  تهران

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

Employer : Water and Wastewater Treatment company

Modelmakers: Mehransazeh Tahkim Mabna

mehransazeh6332

mehransazeh590988

mehransazeh6333

mehransazeh69800

mehransazeh54444

mehransazeh3266

mehransazeh633

ادامه مطلب