ماکت تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان

موقعیت : شمال شهر اصفهان – ایران

مقیاس : 1:400 و ابعاد  : 4 متر مربع

Wastewater Treatment of Isfahan

location: North Isfahan – Iran

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب – اصفهان

پیمانکار: شرکت دشت

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

 Employer : Water and Wastewater Treatment company

Contractor: Dasht Company

Modelmakers: Mehransazeh Tahkim Mabna

mehransazeh600040

mehransazeh554433

mehransazeh6550

mehransazeh400054

mehransazeh4000506

mehransazeh66550

mehransazeh54400

mehransazeh5999992

Read More